71968_155387187954862_19733210_n

روز پنجشنبه 17 اسفند خانواده و دوستان و نزديكان دانشجوي شهيد كيانوش آسا بر سر مزار وي به رسم مردم منطقه كردستان و كرمانشاه به ياد وي پنجشنبه غريبان برگزار كردند. قبل از شروع مراسم نزديكان خانواده كيانوش متوجه تخريب قسمتي از سنگ قبر و پاشيدن رنگ بر سنگ مزار اين شهيد شده بودند. مردم و جوانان كرمانشاه از اين عمل غير انساني افراد معلوم الحال كه از عوامل ارگانهاي امنيتي و انتظامي هستند ابراز انزجار ميكردند. تعداد زيادي از مردم كرمانشاه در كنار خانواده و دوستان كيانوش بر مزار اين شهيد حاضر شده و ياد او را گرامي داشتند و با خانواده و بخصوص مادر شهيد كيانوش اظهار همدري نمودند.مردم و جوانان كرمانشاه هر از چند وقت بطور متناوب بر سر مزار كيانوش حاضر شده و تاج گل نثار ميكنند و بدون گذاشتن نامي از خود يادش را گرامي ميدارند.