ترانه «بشکن بسوزان دود کن!» بمناسبت چهارشنبه سوری.
در این روز ریش و ریشه آخوندها را به آتش بکشیم. روز غیوران ایرانی و نشان دادن قدرت. سرخ و شاداب و آتشین آماده خیزشی دوباره شویم.