201441210436281768485
201441210436281768489

آخوندها از يارانه ی همين ملت محروم که چند پله زير خط فقر است نيز نمی گذرند.
۹ هزار ميليارد تومان مبلغ سرقت بابک زنجانی معادل هزينه ی سه ماهه ی يارانه ی کل ملت ايران است.
حاکميت غارتگر ولايت فقيه در سال ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت دارد.
يارانة۷۵ ميليون ملت ايران در سال تنها ۱۲ ميليارد دلار می شود. يعنی ۱۲ درصد درآمد نفت.
ايران يکی از غنی ترين کشورهای جهان از نظر منابع طبيعی است. اما باز هم از جيب مردم می دزدند.
به هر حيله يی، در پی آنند که باز مردم را غارت کنند.