1508041_620996084643029_3054890053414642860_n

دولت روحانی به رغم بسيج تبليغاتی فوق العاده برای پيش برد طرح خود انصرافی، به سختی شکست خورد و اکنون با ارائهٴ آمارهای ضد و نقيض می کوشد شکست سنگين خود را لاپوشانی کند.
روزنامه حکومتی کيهان، امروز (۲۷فروردين) با دست گذاشتن بر اين ضد و نقيض گويی دستگاه تبليغاتی رژيم نوشت: «در حالی که هيچ آمار رسمی از ميزان ثبت نام کنندگان يا انصراف دهندگان از يارانه منتشر نشده، برآوردهای مختلفی در رسانه ها در اين باره منتشر می شود. در حالی که خبرگزاری حکومتی فارس پيش از اين انصراف ده تا پانزده درصدشهروندان را عنوان کرده بود، ارزيابی خبرگزاری حکومتی مهر حاکی از آن است که انصرافی ها کمتر ازده درصد خواهد بود و تا کنون حدود چهل ميليون نفر برای دريافت يارانه ثبت نام کرده اند».
کيهان حکومتی با اشاره به اظهارنظر مهرداد بذرپاش از نمايندگان باند ولی فقيه در مجلس ارتجاع که رقم انصرافی ها را هفت درصد عنوان کرده می نويسد: «در صورتی که اين آمار درست باشد، منطقاً دولت مجبور خواهد شد طبق دهک بندی پنج گانه، بخشی از متقاضيان يارانه را حذف کند تا کسری بودجه موجود جبران شود.
کيهان خاطرنشان می کند که بنا بر آمار، آخرين بار ۷۷ ميليون و ۵۲۷هزار نفر يارانه گرفته اند.
چنين که پيداست، شکست دولت روحانی در طرح خود انصرافی که تبديل به آزمونی برای سنجش ميزان منفوريت اجتماعی رئيس جمهور رژيم شده و بر جنگ و جدال باندهای حاکم افزوده است.

#ایران #یارانه #قیام #بگونه