10277675_619833071428213_3018133422029289715_n

ازهر دريچه ای که نمايش مرحله دوم حذف يارانه ها را مورد بررسی قرار بدهیم ، چه از نظر اقتصادی، چه اجتماعی و چه سياسی، تماماً برای رژيم بن بست است و راه پس و پيش برايش وجود ندارد

طرح ازرستم دستان