فريادهاي هزاران مخالف ایرانی درسالن ویلپنت درنواحی پاریس كه خواستار بهار ایران و تغییر برای ایرانی آزاد شدند.
مريم رجوي رئيس جمهور مقاومت ايران آنچه در عراق در حال حاضر اتفاق مي افتد را يك انقلاب و آغاز پايان حكومت مالكي و رژيم تهران توصيف كرد.