رژیم ضد ملی آخوندی از ادای احترام و تجمع مردم بر سر مزار دکتر محمد مصدق پیشوای فقید نهضت ملی ایران در احمدآباد جلوگیری کرد. بنا به گزارشهای دریافتی هنگامی که مردم قصد داشتند برای برگزاری مراسم یادبود قیام ملی 30تیر در احمدآباد و مدفن دکتر محمد مصدق حضور یافته و نسبت به پیشوای فقید نهضت ملی ایران ادای احترام کنند، با در بسته آرامگاه روبه رو شدند.

این ممانعت توسط اطلاعات بدنام آخوندی صورت گرفت و حاکی از وحشت رژیم از تبدیل مزار مصدق فقید به کانون تجمع نیروهای ملی و ضدارتجاعی است.