#‏بگونه‬ : به گزارش فعالین حقوق بشر در ایران ، زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به وضعیت زندان و زندانیان اعتصاب غذا نمود و همچنین در مورد اعتصاب غذا فراخوان داده است.
متن فراخون به شرح زیر می باشد :
در اعتراض به شرايط ضد انسانی زندانيان و همچنين فساد گسترده و درآمدهای نجومی ناشی از آبستن بودن؟!
دست اندركاران زندان گوهردشت کرج و ساير زندانها در ايران
بدينوسيله اعلام ميدارد ، كه تا هنگام مورد توجه قرار گرفتن وضعيت زندانها و زندانيان توسط مجامع حقوق بشري و بين المللي و تحميل بازديد گزارشگر ويژه حقوق بشر ملل متحد ، آقای احمد شهيد ، از زندانهای ايران و مصاحبه با زندانيان سياسی و عادی ، به منظور رسيدگي دقيق به چرايی وضعيت نابهنجار و ضد انساني زندانيان ، به لحاظ وضعيت قانونی و پرونده های حقوقی و اتهامات آخوند ساخته و من در آوردی نظام در رابطه با آنان و همچنين چه به لحاظ شرايط ضد انساني حاكم بر زندانها و گسترش فساد و اعتياد و انواع بيماريهای خطرناك و لاعلاج ، اقدام به اعتصاب غذا و دارو مي نمايم.
آقاي احمد شهيد و دوستداران حقوق بشر در تمامي مجامع حقوق بشري و بين المللي!
اينجانب پس از ساليان زندان با اتهامات آخوند ساخته و غير قانوني ، با اين اقدام ميخواهم توجه همه وجدانهای بيدار بشری را به شرايط ضد انسانی زندانيان و وضعيت زندانها جلب نمايم. دژخيمان در زندانهای مختلف از جمله در زندان گوهردشت با وارد نمودن كالاها و اجناس قاچاق از جمله مواد مخدر كه اصلی ترين منابع در آمد سركردگان نظام در زندانهاست ، زندان را كه قرار بود از آن دانشگاه بسازند ، به گورستان و قتلگاه جوانان اين سرزمين تبديل كرده اند ، بطوری كه از بيان عواقب اين جنايت و شرايطی كه الان بر زندانيان حاكم است ، شرم دارم .
آهای انسانهای آزاده در سراسر دنيا و ارگانهاي حقوق بشري و بين المللي ، خاضعانه از شما استمداد مي طلبم ، سری به اين جهنم های نظام بزنيد ، زبانم قاصر و به لحاظ اخلاقی و حفظ شئونات اجتماعی و شرف انسانی ، نميتوانم كه نمونه ها و فاكتهای آن را برای افكار عمومی و مجامع جهانی بيان كنم. از سركيسه كردن زندانيان ، تا تبعيض حتی در صدور احكام و يا اجرای آن و يا حتی حقوق انفرادی زندانيان كه نمونه های آن مثنوی هفتاد من كاغذ است.
بارها و بارها حتی زندانيان عادی از من ميخواهند كه كاری برای اين زندانيان بكنيد ، من هم جز قطرات وجود جانم چيز ديگری در كف ندارم ، به همين دليل از امروز يكشنبه بیست و هفتم تيرماه اعلام اعتصاب غذا و دارو مينمايم شايد كه توجه جهانی به اين وضعيت جلب گردد.
البته انتظار ميرود كه طبق روال مرسوم و تهديد رئيس زندان مردانی ، هرچه سريعتر به سلول انفرادی منتقل شوم.
ضمنا هرچند كه مردانی به عنوان رئيس زندان گوهردشت کرج بشمار می آيد ، اما ظاهرا زندانگوهردشت دچار تعدد رئيس شده و معلوم نيست نهايتا چه كسی سركرده اين زندان است!

زندانی سياسی ارژنگ داودی
زندان گوهردشت كرج

‫ به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13717331_623143924512517_6495732564522957043_o