یورش شبانه ماموران خامنه ای در نیروی انتظامی به پاساژ علاء الدين، شكستن قفل برخي مغازه ها و غارت گوشی های مبایل