%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82
#بگونه: چهاردهم اسفند درگذشت بزرگ مرد تاریخ ایران «دکتر محمد مصدق» را گرامی می داریم. ياد این پيشوای بزرگ را گرامی می‌داريم، زيرا كه زندگيش مايه سرفرازی مردم ايران بود و قيامش موجب مباهات و سرمشق ملتهای خاورميانه و ساير ملتهای استعمار‌زده گرديد. او پيوسته در قلب مردم جای داشته است.
****************
#ایران #مصدق