DwzDBox88km_lv14

 

#بگونه: در این فیلم که ازبیمارستان کاشانی شهرکرد گرفته شده بیماری رها شده بر زمین بعلت عارضه چسبندگی روده از شدت درد ناله و فریاد می کند در حالیکه پرسنل در حال تعارف و خوش و بش با هم هستند!