20882901_835473093279598_762500215102235995_n

بگونه:این تظاهرات روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ در میدان ترافالگار اسکوار در لندن برگزار میشود و از همه ایرانیان و مدافعان حقوق بشر دعوت شده است که برای دادخواهی اعدام شدگان تابستان ۶۷ که یک کشتار جمعی محسوب می شود به این تظاهرات بپیوندند.
#لندن #تظاهرات #جنبش دادخواهی #۶۷