21641004_851137285046512_2748813251864621516_o

 

میخک سرخ گلدان خاوران در »تصاویر گویا» ازچه حکایت می کند؟ خواست والدین یا کبوتران صلح چیست ؟ماجرای ساک های دستی چه بود؟

در تابستان ۶۷ بسیاری از والدین که فرزندانشان در زندان های شهرهای مختلف ایران زندانی سیاسی بودند ،فراخوانده شدند .هیچ کدام نمی دانستند چرا آنان فراخوانده شده اند .آنان هیچ حدسی هم نمی زدند .برخی از زندانیان سیاسی حتی دوره محکومیت شان تمام شده بود یا در حال تمام شدن بود.
نگهبان نام خانوادگی آنان را یکی یکی صدامی زد و والدی که به داخل می رفت پس از دقایقی شوکه با ساکی برمی گشت . درون ساک وسایل باقی مانده فرزندش بود.
زمان صدا زدن برای خانواده ریاحی نزدیک می شد. »تو که قلبت ناراحت است همین جا منتظر باش من می رم ببینم چی میگن .»مرد به همسرش گفت .زن سرش را به رضایت تکان داد و منتظر شدند تا نگهبان صدا شان زد.
پدر پس از چند دقیقه درحالی که به اندازه بقیه والدین شوکه بود با دو ساک برگشت .
زن پریشان سوال کرد. :»چی گفتند ؟چی میخواستند؟ همه یک ساک داشتند .چرا تو دو تا ساک داری؟»، پدر گفت:
»هر دو را اعدام کردند ».
در تابستان ۶۷ با فتو ای خمینی ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی اعدام شدند. طبق آن فتوا کسی که مرتد بود و یا »دشمن خدا» حساب می شد، بلافاصله بدون محاکمه و بدون هیچ دادگاهی اعدام می شد. در واقع محاکمه کمتر از یک دقیقه طول می کشید .بسیاری از آنان که اعدام شدند هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند.
حتی فرزندان اعدام شده را به والدین شان تحویل ندادند و والدین نتوانستند عزیزانشان را دفن کنند. هیچکس نمی دانست فرزند یا فرزندان عزیز ش در کجا دفن شده است .آنان هر جا را که ممکن بود برای یافتن فرزندان شان زیرپا گذاشتند. کارگری که در گورستان کار می کرد به طور مخفی به آن ها گفته بود که شب ها جنازه های بسیاری را با کامیون حمل و نقل گوشت به آن جا برده اند. برخی از کامیون ها را به قبرستان خاوران فرستاده اند.
باران شدید پاییزی جنازه ها را به سطح زمین خاوران آورده بود و تعداد کمی از والدین توانستند جوانان عزیزشان را ازروی تکه های لباسشان شناسایی کنند.
یکی ازمادران در جستجوی فرزندش گلدانی را پیدا کرد.گلدان را وارونه و یک گل میخک سرخ در آن به یاد همه شهدای قتل عام گذاشت. پس از آن گلدان وارونه با میخک سرخ نمادی برای قتل عام ۶۷ شده است .
هنوز هم والدین نمی دانند فرزندانشان در کجا دفن شده اند. برخی ازوالدین در این ۲۹ سال انتظار ،ازدنیا رفتند بدون اینکه هرگز بدانند بر سر فرزندان عزیزشان چه آمده است و در کجا دفن شده اند.
مردم ومقاومت ایران بامحاکمه آمران وعاملان قتل عام ۶۷ دنیا را عادلانه تر و صلح آمیزتر می خواهند. والدین خاوران که تابلو، آنان را با کبوتران سفید صلح نمایش می دهد، خواهان دنیایی از صلح و آزادی بوده اند. آزادی و صلح و عدالت درهم ادغم هستند.بدون عدالت ،نمی توان از آزادی و صلح سخن گفت .کسانی که جانشان رابرای آزادی ایران فدا کرده اند می دانستند که تاریخ، یک روز عدالت را برقرارخواهدکرد و آن روز، امروز است .
میخک سرخ خاوران تقدیمی برای دادخواهی قتل عام ۶۷ به شهدا و خانواده های این عزیزان است. با شرکت و حمایت در تظاهرات نه به اعدام ،درروز جهانی علیه اعدام ،درروز ۷ اکتبر دراستکهلم ،نسل آینده می تواند قدم های مطمئن تری را در دنیایی پراز صلح بدون دیکتاتورها بردارد.

افسانه اسکویی
۱۴سپتامبر ۲۰۱۷
********************
#بگونه #جنبش_دادخواهی #قتل_عام67 #خاوران