#بگونه: قادر مردانی نام درویشی است کە توسط مزدوران خامنه ای در گلستان هفتم کشتە شد. دژخیمان اجازه ندادند پیکرش در تهران دفن شود و حتی مراسم برایش بگیرند. بھمین دلیل بە گناباد بازگرداندە شد. مراسم یادبود او امروزساعت ۳عصر در گناباد- بلوار انقلاب – جنب آموزشکده فنی پسران – منزل پدربزرگ شهید برگزار خواهد شد.
************
#دراویش_گناباد #گلستان_هفتم
28238156_950682968425276_7480767681488347870_o.jpg