خروج-هواپیما-از-باند-فرودگاه-مشهد-300x200.jpg

 

#بگونه: پرواز تهران به ارومیه ۴ فروردین در شرایط نامناسب هوایی تا ارومیه رفت و نزدیک بود سقوط کند و به تهران برگشت..مسافرانی که ممکن بود در این پرواز خطرناک جان خود را از دست بدهند با سر دادن شعار «آسمان حجالت خجالت و مسئول بی لیاقت استعفا استعفا» اعتراض کردند.
****************
#ایران #نوروز #هواپیما #شرکت_آسمان #ارومیه #تهران #مسافران #اعتراض