روز جمعه هفتم اردیبهشت 97 – یکی از کشاورزان کرمانی در انورآباد کرمان درد دل خودشresized_324880_332 را از وضعیت اسفبار کشاورزی و کشت هندوانه در ایران تحت حاکمیت آخوندی را توضیح می دهد:
«…. کشاورزان کرمانی بخاطر عدم حمایت دولت از آنها 12میلیون خرج زمین کردیم ولی یک میلیون و ۶۰۰ از زمین برداشت محصول شده