من کولبه ری هه ژارم
برسیم و نه دارم
بویه من چاره ره شم
له ولاتی خووم بی به شم
#بگونه: رژیم ضد ایرانی و اشغالگر آخوندها جای آبادی از میهن زیبا و ثروتمند ما نگذاشته است. سرمایه های مردم ایران خرج سرکوب مردم و پروژه های ضد میهنی مانند بمب اتم و موشک ویا حمایت از گروههای تروریستی می شود.
اکثر مردم ایران زیر خط فقر هستند. اما برخی مناطق مانند کردستان و بلوچستان مورد ستم و سرکوب مضاعف می باشند. فقر و نداری در این مناطق زنان و مردان بویژه تحصلیکرده ها را به کارهای سخت و مشقت باری مانند کولبری واداشته است که یاد آور زندگی در عصر برده داری است. اما این رژیم ضد ایرانی همین زندگی مشقت بار را هم مجاز نمیداند و کولبران محروم و زحمتکشی که برای قوت لایموتشان بارهای گران بر دوش می کشند و فرسنگها راه در مسیرهای کوهستانی و صعب العبور می پیمایند هدف گلوله قرار میدهد و اکنون با بستن مرزها مانع از امرار معاش آنها میشود.
تصویر حاضر یک زن کولبر کرد را نشان میدهد که گویای روزگاری پر رنج و محنت می باشد. مردمی که از حقوق خود و حق حاکمیت بر سرزمین خود محروم گشته اند باید تن به کولبری و کلیه فروشی و … بدهند. از خوزستان نفت خیز تا کردستان و بلوچستان محروم وضعیت همین است.
برای رهایی از این سرنوشت ناگوار راهی جز اتحاد و قیام و برانداختن رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه نیست. متحد شویم . بپا خیزیم.
#ایران
#کردستان
#کولبر
#فقر
#بیکار
#ستم
#سرکوب
#قیام
#اعتراض
# براندازم

32460169_996484423845130_9006732890012123136_n.png