photo_2018-05-16_21-31-47.jpg

#بگونه: فیلم تجمع شبانه مردم کازرون جلو اطلاعات نیروی انتظامی رژیم دراین شهر برای آزادی همشهریانی که در تجمع امروز صبح توسط نهاد های امنیتی دستگیر شده اند. گفته میشود تعداد دستگیرشدگان حدود شصت نفر هستند.
مردم شعار میدهند: کازرونی می میرد ذلت نمی پذیرد
#کازرون
#قیام_ایران
#اعتصاب_سراسری