photo_2018-05-17_14-58-20.jpg

گسیل نیروهای سرکوبگر و ضدشورش به کازرون

#بگونه: در پی ادامه خیزش و تظاهرات مردم دلیر کازرون امروز ۲۷اردیبهشت رژیم جنایتکار نیروهای بیشتری برای سرکوب مردم به کازرون فرستاده است.
*****************
#کازرون #قیام_سراسری #نیروهای_سرکوبگر #مقاومت