روز سەشنبە (٢٩ خرداد ٩٧ / ١٩ ژوئن ٢٠١٨)، یک کولبر سالخوردە اهل مهاباد بە نام ”عزیز رسول پور“ معروف بە (عزیز ساردکەای) فرزند خضر در حین کولبری و بە دلیل ایست قلبی جانش را از دست دادە است.

این کولبر مهابادی در مرز سردشت دچار ایست قلبی شدە و قبل از آنکە بە مراکز درمانی منتقل شود جانش را از دست دادە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، عزیز رسول پور متاهل و پدر پنج فرزند بودە است.
#کولبر #مهاباد #بیکاری #فقر

35882216_1023274317832807_2616459454991826944_o.jpg