majles_1.jpg

دستور خامنه ای به مجلس و مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم روابط شکننده بانکی رژیم با سیستم مالی جهان را خرابتر میکند و میتواند آثار زیانبار و وخیمی برای اقتصاد ورشکسته رژیم داشته باشد که در شرائط کنونی یعنی فقر و فلاکت مردم و جنبش اعتراضی در کشور، تهدیدات علیه موجودیت رژیم را بازهم افزایش دهد