بگونه: هیفده شهریور که به «جمعه سیاه» یا «جمعه خونین» نیز معروف است روزی است که رژیم شاه برای حفظ دیکتاتوری خود دست به مقابله به قیام توده های به جان آمده زد و با به میدان آوردن گارد جاویدان مردم بی دفع تهران را در میدان ژاله به گلوله بست.
هدف از این کشتار به محاق بردن قیام و سرکوب آن بود. اما چنین نشد و این کشتار سقوط رژیم شاه را سرعت بخشید.
#نه ـ شاه ـ نه ـ شیخ
نابود باد ارتجاع و استعمار
#براندازم
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah
41223307_1102936229866615_9028011407831990272_n