رضوان بیگی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت همسرش، از روز جمعه اقدام به اعتصاب غذا کرده است. رضوان بیگی از آزار وشکنجه همسرش توسط دادیار پرونده و ممانعت از اعزام وی به مرخصی درمانی خبر داد.

Dn7yJa-X0AEoyKb.jpg