روز چهارشنبه ۱۱ مهر۹۷ کارگران احیاصنعت واگن پارس #اراک در اعتراض برای پاسخ نگرفتن به مطالبات شان، برای دومین روز دست به اعتصاب زدند و مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

#براندازم
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

DokTDMcX4AAh1K4