روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ ماه آخرین دادگاه زندانی سیاسی حمید رضا امینی در شعبه ۱۵ دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این دادگاه با حضور شهرام فکوری به عنوان وکیل وی برگزار و رای صادر شد. پیش از این به این زندانی سیاسی اجازه داده نشد تا محمدحسین آقاسی را در این پرونده به وکالت خود برگزیند.
به موجب اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس برای تبلیغ علیه نظام به ۱سال زندان و برای توهین به خامنه ای جنایتکار به ۲ سال زندان محکوم شد.


حمیدرضا امینی در مجموع به ۱۱ سال زندان و ۴ میلیون جریمه نقدی محکوم شده است.


وی هم اکنون در زندان اوین محبوس است. حمیدرضا امینی دارای همسر و دو فرزند است که یکی از آنها مبتلا به بیماری آسم می باشد.

#براندازم
#سرنگونی
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah