بگونه: بنابه خبر وب سایت تلویزیون دانمارک پليس دانمارك از قصد هجوم یک گروه تروريستى وابسته به جمهورى اسلامى به افراد گروه « الأحواز» در دانمارك خبر داد.
بنابه این خبراز روز جمعه گذشته وبعد ازحمله مسلحانه به مراسم رژه نيروهاى مسلح رژیم در اهواز پليس دانمارك اقدامات امنیتی فوق العاده اى پس از كشف اطلاعاتى در باره ورود یک ماشين مشكوك از عناصر تروريستى رژیم ایران در دانمارك در بعضى شهرها اجرا كرده است.
بنا به این خبره چهار نَفَر در اين رابطه بازداشت شده اند اما تا كنون از هويت و جزئيات بيشتر چيزى منتشر نشده است.

#دانمارک
#براندازم
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah