حضور  ماموران سرکوبگر  درتبریز دروحشت ازگسترش اعتصابات واعتراضات مردمی و مزدوری که امروز دوشنبه ۱۶ مهر در تبریز از مردم معترض عکس می گرفت.

#اعتصاب_سراسری
#اعتصاب_کامیونداران
#اعتراضات_سراسری
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah