دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۹۷

#اعتصاب_سراسری در بازار ناصر خسرو #تهران

#اعتصاب۱۶مهر
#اعتراضات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#اعتصاب_کامیونداران
#اعتراضات_سراسری
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah