#بگونه: امروز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۹۷ چهارمین روز از تجمع شبانه روزی کارکنان دفاتر سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی می باشد.
اعتراض و اعتصاب پیوسته و سراسری همه اقشار مردم در رابطه با خواسته های بحقشان بی تردید نتیجه می دهد.
البته این رژیم هرگز به مطالبات مردم پاسخ نمیدهد بلکه نتیجه این حرکات تضعیف روزافزون نظام و فراهم کردن شرایط مناسب برای برانداختنش می باشد.