فراخوان به اعتصاب سراسری معلمین وفرهنگیان  در اعتراض به عدم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم واعتراض به موج شدید گرانی

 روزدوشنبه ۲۳ مهر ماه


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah