اعتصاب کامیونداران  زرین شهر

18 مهر 97 چهارشنبه

تجمع رانندگان اعتصابی کامیون و تریلداران در اعتراض به عدم پاسخگویی
به درخواستهایشان در مقابل فرمانداری اصفهان
18 مهر97 چهارشنبه

تجمع رانندگان اعتصابی دربندرخمینی در اعتراض به پایین بودن کرایه ها محل پایانه
اعتصاب قدرتمند رانندگان کامیون در نوزدهمین روز اعتصاب در سراسر کشور ادامه دارد
18 مهر 97 چهارشنبه

 

تجمع اعتراضی رانندگان درزرین شهر
و حضورنیروهای سرکوبگر انتظامی برای جلوگیری از این اعتراض
18 مهر 97 چهارشنبه

 

اعتصاب کامیونداران شهرضا

18 مهر 97 چهارشنبه