روز چهار شنبه ۱۸مهر ۹۷ پرسنل شركت آبفا (آب و فاضلاب روستائی) در مقابل درب ورودی این شركت در اهواز با پهن کردن سفره خالی تجمع کرده و خواستار مطالبات خودشان شدند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah