معلمین و فرهنگیان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد متناسب برای روزهای یکشنبه ودوشنبه۲۲و۲۳ مهرماه ۹۷ فراخوان به اعتصاب در محل دفاتر مدارس دادند.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah