تعطیل شدن بخشی از خط تولید فولاد مبارکه اصفهان
به دلیل ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران
20 مهر97 جمعه