این هم از خدمات درمانی سخنگوی وزیر بهداشت برای مردم
خودتان سرم درست کنید
مگه سرم چیه؟ یک لیوان آب و چهار حبه قند

 از این جماعت دزد و جانی هر کس انتظاری جز این داشته باشد باید تعجب کرد و به سالم بودن عقلش شک نمود! وزیر بهداشت در جواب یک شهروند که می گفت برای درمان فیزیوتراپی همسرش مشکل مالی دارد وقیحانه و با بی حیایی و هیزی می گفت: خودت بمال! طبیعی است سخنگوی وزیر بهداشت هم چنین خدمات درمانی به شهروندان توصیه بکند.
به قول زنده یاد اخوان ثالث انتظاری از خدمات انسانی نباید داشت. آنها جملگی در فکر شکنجه و اعدام و دست و پا بریدن و چشم در آوردن و اختلاس و چپاول و غارت و ویرانی هستند. باید حکومت فاسد و جنایتکاران را از بیخ و بن برانداخت و به زباله دانی تاریخ انداخت. برای این هدف مقدس بپا خیزیم با هرچه در توان داریم.