حمایت اتحادیه ملی آموزش انگلستان (بخش اتحادیه ملی معلمین ) از معلمین ایران

 

اتحادیه ملی آموزش-بخش ان یو تی NUT
آدرس: لندن
دبیرکل مشترک: کوین کورتنری
9 اکتبر 2018

آقای عزیز،
از ارسال نامه تان در رابطه با حقوق بشر در ایران و از اقدامات سازمان شما تشکر می کنم. مطلع شدن از اینکه بسیاری، برای احقاق خواسته های برحق و عادلانه مردم ایران تلاش می کنند، دلگرم کننده است.
اینجانب، به شما اطمینان می دهم که وضعیت مردم و به ویژه معلمان ایران از سوی اتحادیه ملی آموزش و پرورش – بخش NUT ( اتحادیه ملی معلمین ) فراموش نشده است. فقط در همین سال، ما نامه های متعددی به مقامات ایرانی نوشته ایم که خواستار درمان عادلانه و آزادی اسماعیل عبدی و محمد حبیبی است، بیانیه ای را در مورد اعتراضات در ماه ژانویه منتشر کرده و کمپین ها و جمع آوری امضاء برای حمایت از حقوق اتحادیه های کارگری در کشور را نیز ترویج دادیم.
ما با همکاران خود در انگلستان و خارج از کشور کار می کنیم تا به مقامات ایرانی برای محافظت از حقوق بشر شهروندان شان، فراخوان بدهیم.
ما همچنین، تمام تلاش خود را برای حمایت از خواهران و برادرانمان در ایران ادامه خواهیم داد. ما درک می کنیم که مبارزه آنان بدون حمایت جامعه جهانی امکان پذیر نخواهد بود و شما می توانید به طور نا محدود بر روی حمایت ما حساب کنید.
در همبستگی

امضا …..
سامیدا گارگ
افسر روابط بین الملل
اتحادیه ملی آموزش – بخش NUT