کلیپ منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا در رابطه با دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم ایران در المان گفتنی است که اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران اخیرا به بلژیک برای محاکمه تحویل داده شد.

20 مهر 97
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah