باند خامنه‌ای درباره پذیرش کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از تروریسم نتیجه‌گیری می‌کنند که چنین کنوانسیونهایی مسیر جام زهر های بعدی را هموار می‌کنند.

مهدی محمدی، یکی از مهره های امنیتی و عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده اتمی، بحرانهایی را که بعد از تصویب FATF حاکمیت با آن مواجه خواهد شد در ۵محور خلاصه کرده و نوشته است:
۱- تحریم داخلی نهادهای انقلابی و منع شدن بانکها و نهادهای مالی در داخل از خدمات‌دهی به آنها
۲- ملزم شدن ایران به افشای موردبه‌مورد اطلاعات بانکی که مصرف‌کننده آن بدون تردید سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند.
۳- ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران
۴- هوشمندتر و مؤثرتر شدن تحریم‌های آمریکا از طریق افشای نقشه کامل تراکنش‌های مالی ایران برای دشمن
۵- محدود شدن مبارزه با پولشویی به استانداردها و درخواست‌های مورد توجه آنها

19 مهر 97


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah