اعتصاب فراگیر میشود
دانش آموزان سراسر کشور نیز فراخوان به اعتصاب داده اند
روز ۱۳ آبان کسی به مدرسه نخواهد رفت.

21 مهر 97


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah