فراخوان به اعتصاب سراسری دانشجویان و فرهنگیان

درحمایت ازاعتصاب کامیونداران وبازاریان ودر اعتراض به مشکلات دانشگاهها وفرهنگیان
یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah