اعتصاب کامیونداران دریزد
سالن اعلام بار یزد خالی و کسی بارگیری نمیکند
21 مهر 97 شنبه