#بگونه: اعتصاب سراسری معلمن در همه ی استانها  آغاز گردیده و ادامه دارد.

در این رابطه امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷  معلمان آموزشگاه رجایی یزد نیز به این اعتصاب پیوستند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah