#بگونه:  معلمان تبریز  امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ به اعتصاب سراسری پیوستند.

تبریز که در گذشته و در انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی قبله عاشقان ایران زمین بود؛زادگاه سرداران و سالاران بزرگ این مرز و بوم است.

یارشاسین آذربایجان.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah