#بگونه: امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ در همبستگی با اعتصاب معلمان سراسر کشور معلمان شهرستان قروه در استان کردستان نیز دست به اعتصاب زدند.

آموزگارانی که امروز در اعتصاب و اعتراض سراسری شرکت می کنند زیبا ترین و پرمعنا ترین درس به شاگردان خود می دهند؛ درس  مقاومت و ایستادگی برای احقاق حقوق خود و ملت خود.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah