#بگونه: همراه با اعتصاب سراسری معلمان؛ امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان مدرسه تیز هوشان یاسوج دست به اعتصاب زدند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah