#بگونه: یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان قلعه حسن خان تهران دست به اعتصاب زدند.
#اعتصاب_سراسری معلمان  برای احقاق حقوق آموزش فرزندان ملت ایران است.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah