#بگونه:در همبستگی با اعتصاب سراسری معلمان شریف و زحمتکش  ایران زمین امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان هنرستان خلیج فارس تربت حیدریه به اعتصاب سراسری پیوستند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah