بگونه: یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان شریف دبیرستان معراج تهران در همبستگی با اعتصاب سراسری معلمان سراسر کشور که از صبح امروز آغاز گردیده است؛ دست به اعتصاب زدند.