اعتصاب معلمان ازشهرستان فیروزآباد 22مهر 97 یکشنبه

اعتصاب معلمان كرمانشاه
22 مهر 97 یکشنبه

۲۲ مهرماه، 97 یکشنبه اعتصاب معلمان سروآباد

اعتصاب معلمان درشاهین شهر اصفهان

یکشنبه 22 مهر 97

تحصن دبیران دبیرستان نمونه امام رضا در دفتر مدرسه 22 مهر یکشنبه 97

تجمع اعتراضی دانشجویان هنگام حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران
شعار: بیکاری گرانی پاسخگو باش روحانی
22 مهر97 یکشنبه