بگونه: به راستی که با اعتصاب راننده آخوند شده بازنده!

یک فقره عقب نشینی آخوندها در برابر اعتصاب متحد و گسترده رانندگان دلیر و زحمتکش گویای همین حقیقت است. لازم است اضافه کرد که اکنون با عتصاب راننده و معلم و بازاری و در روزهای آینده دانشجو و دانش آموز و کارگر و کشاورز و دیگر اقشار جامعه آخوندها بازندگان تاریخ خواهند بود.

این زالو صفتان خون آشام که نظام پلیدشان لکه ننگی است بر تاریخ ایران زمین باید که بزوپی بساطشان را جمع کرد و جایی مناسبتر و بهتر از زباله دان تاریخ برایشان یافت نمیشود.

در این شرایط میهن به قول نیما شاعر پدر شعر معاصر ایران :

دیده ای پار سنگ کم وزنی که چو از دست کودکی بپرد  دل بهر عظیم را بدرد

دیده ای گلوله ای یا تیری که به خاک افکند شیری

صاحب آن سنگ و آن گلوله تویی

که ترا انقلاب و دست تهی می کند سوی عالمی پرتاب

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah